Mitä nuotti-valmennus on?

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia
nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä. Nuotti-valmennus on ratkaisukeskeistä yksilövalmennusta, jossa valmentaja auttaa nuorta itseään oivaltamaan ja löytämään hänen arvojensa mukaisia ratkaisuja kohti toivottua tulevaisuutta. 

Valmentajan tehtävänä on auttaa nuorta
• tunnistamaan omat vahvuutensa ja taitonsa
• innostumaan suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
• ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää.
Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan nuoren omaa itsemääräämistä kunnioittaen.

Valmennus on nuorelle maksutonta.

Kuka voi saada maksutonta NUOTTI-valmennusta?

”Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille
• jotka ovat 16–29-vuotiaita
• joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
• jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
• joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla,joka estää heitä suunnittelemasta  tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön.” www. kela.fi

Miten nuotti-valmennukseen pääsee?

Yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita. Nuori itse tai nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi ottaa yhteyttä Kelaan.
Nuori haastatellaan ja hakemus otetaan suullisesti vastaan.

Nuori itse voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta, siihen ohjautumisesta: www.kelafi/nuottivalmennus

Tarvitsetko apua nuotti-valmentajan etsimiseen?

Ota yhteyttä

Haluatko Nuotti-valmentajaksi?

Ota yhteyttä: anihedman@gmail.com


Valmentajalla on jokin seuraavista koulutuksista :

 psykologi
 toimintaterapeutti (AMK): AMK-tutkintoihin rinnastetaan myös vastaavat vanhemmat opistoasteen tutkinnot.
Kaikkiin tutkintoihin rinnastetaan myös vastaavat EU:ssa hyväksytyt koulutukset.
 sairaanhoitaja (AMK)
 terveydenhoitaja (AMK)
 sosiaalityöntekijä
 sosionomi (AMK)
 kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 yhteiskuntatieteiden maisteri (opintosuunta nuorisotyö tai nuorisotyön tutkimus)
 kasvatustieteen maisteri (suuntauksena muu kuin varhaiskasvatus)
 yhteisöpedagogi (AMK).

Valmentajan työkokemus:
Valmentajalla on oltava vähintään 2 vuoden työkokemus opetus-, ohjaus-, valmennus-,
neuvonta-, hoito- tai kuntoutustehtävissä nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Työkokemus on kertynyt opetustoimen, työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon tai
kuntoutuksen toimialoilla.
Työkokemus on kertynyt viimeisten 6 vuoden aikana koulutusvaatimuksena olevan
tutkinnon suorittamisen jälkeen (esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta
työkokemusta ei lasketa).
Työkokemus perustuu tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus karttunut pidemmällä aikavälillä,
esimerkiksi siten, että valmentaja on työskennellyt em. tehtävissä neljä vuotta tehden
50 % työaikaa. Työkokemus on dokumentoitu ja tarkistettavissa, ja dokumentoinnista
on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot.