MITÄ LYHYTTERAPIALLA TARKOITETAAN?

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran prosessia, jossa työskentelyn tavoitteeksi otetaan asiakkaan valitsema teema tai rajattu ongelma-alue. Lyhytterapiassa autetaan asiakasta tunnistamaan ja vahvistamaan hänen omia voimavarojaan.  Usein tiedostamattomat voimarat  ja vahvuudet ovat hyödyllisiä, kun etsitään asiakkaan arvojen mukaisia muutostoiveita tulevaisuuteen .  Asiakkaalla on usein ratkaisun avaimet ongelmiinsa, vaikka hän ei yleensä terapiaan tullessa sitä tiedäkään. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta löytämään itselleen sopivat, hänen arvojensa mukaiset ratkaisut ongelmiinsa.

Lyhytterapian pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä. Toki asiakkaan tavoitteen ja toiveen mukaisesti tarvittaessa tutkitaan menneisyyden tapahtumia voimavarakeskeisesti.

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä ja asiakkaan oma motivaatio muutoksen edistämisessä on olennaista. Terapian tuloksellisuutta  arvioidaan ja edistymistä seurataan  systemaattisesti. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä,  auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheissa resilienssiä vahvistaen ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia ja myönteisiä ajattelumallien ja toiminnan muutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia eikä pitkiä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. Se on asiakkaan tarpeita kunnioittavaa ja täsmäräätälöityä matalan kynnyksen apua, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä laajempia mielenterveyden ongelmia ja edistää myönteistä mielenterveyttä. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa tai mielenterveysongelmien hoitoa,  eikä siitä voi saada Kelan korvausta, ellei lyhytterapeutti ole myös laillistettu psykoterapeutti. (Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete.) Tällöin lyhytterapiasta käytetään nimitystä  lyhytpsykoterapia.  Lyhytterapeuttina voi toimia myös muu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on täydennyskouluttautunut lyhytterapeutiksi. Tarvittaessa lyhytterapiassa ohjataan asiakas pidemmän psykoterapian tai psykiatrisen hoidon piiriin. Suuri osa asiakkaista saa avun lyhytterapiasta, joskus jopa yhden tai kahden tapaamisen jälkeen. Erityisen tehokasta lyhytpsykoterapia on ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. (Lähde Helsingin psykoterapiatutkimus).

Haluatko varata ajan lyhytterapiaan?

Lyhytpsykoterapian hinta on 90 €/45 min.

Ota yhteyttä